HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุส่งเสริมผู้สูงอายุมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรง

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวนอำเภอเมืองชลบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายวิชิต ชิตวิเศษ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน น.ส.สุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี น.ส.จันจิรา ไทยบัณฑิตย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองและบ้านสวน และผู้สูงอายุกว่า 2,800 คน เข้าร่วมงาน

เทศบาลเมืองบ้านสวน จัดโครงการบ้านสวนห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ ในการทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณค่าของชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าในตนเอง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐและประชาชน โดยจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กว่า 2,800 คน

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี