HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เกษตรกร นครพนม สุดดีใจ รมช. ไชยา ลุยแจกโฉนด สปก. หลังรอมานานหลายสิบปี

วันที่ 26 เมษายน 67 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ สส.พรรคเพื่อไทย เขต 1 นครพนม จัดกิจกรรม การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานการดำเนินงานโฉนดเพื่อการเกษตร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานโฉนดเพื่อการเกษตรและการเพิ่มศักยภาพ มูลค่าที่ดิน ของ ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดิน เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร วันนี้ ในพื้นที่ 4 ตำบล อำเภอศรีสงคราม จำนวน 40 ราย พื้นที่ กว่า 400 ไร่

โดยสืบเนื่องจากคณะรัฐนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว

 

 

 

 

 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ซึ่งมีภารกิจหน้าที่จัดที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรนั้น เป็นหนึ่งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ จึงพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาสิทธิในที่ดินรัฐของ ส.ป.ก. ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โดยจังหวัดนครพนม มีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินจำนวน 11 อำเภอ 34 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 351,481 ไร่ (ยกเว้นอำเภอเรณูนคร) โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น จำนวน 23,226 ราย 30,891 แปลง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม มีแผนงานในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ สป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร จำนวน 6,229 แปลง
โดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “Kick Off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” ให้แก่เกษตรกร จำนวน 114 ราย 135 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,140 ไร่ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอศรีสงคราม ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินให้แก่พี่น้องประชาชนนั้น เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะทราบว่าพี่น้องประชาชนหลายท่านรอคอยมายาวนาน 20 ปีบ้่าง 30 ปีบ้าง ซึ่งเข้าใจดีว่า โฉนดที่ดินเปรียบเสมือนความหวังของพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะมีเอกสารการครอบครองสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้องเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิน สร้างงาน สร้างรายได้ดูแลครอบครัวได้ต่อไป
ในส่วนของงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการนี้ ได้มีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้ขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ที่สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงโอกาสทางทรัพยากรของประเทศ จะมีส่วนช่วยให้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำทางสังคมลดลง แต่สิ่งสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนได้รับโฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ดูแลรักษาไว้ให้ดี ใช้ทำกินให้เกิดประโยชน์ตามความประสงค์ และขอให้ช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ ดูแลทรัพย์สมบัติของชาติ ต่อไป.

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ​ ประทีป​ วชิระธัญญากุล​ นครพนม​