HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ชาวบ้านหลั่งไหลร่วมพิธีรับมอบตราตั้ง พระนักพัฒนาแห่งตำบลบางเตย

วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.ได้มีพิธีมอบตราตั้ง เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระกรรมวาจาจารย์ ครูสอนพระปริยัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำาบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร โดยมีพระเทพภาวนาวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นประธานมอบตราตั้งในครั้งนี้ พิธีมอบตราตั้งในครั้งนี้ได้มีพระนักพัฒนา พระครูใบฎีกาพิเชษฐ์ มหาปุญโญ(คำศรีสุข )ได้รับมอบตราตั้งให้เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงวนาราม(เกาะ) ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้ชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกฯอบต. คหบดี ท่านพราหมณ์ มเหสักข์ ชนม์ เตียงหงษา คุณสันติ เตียงงา ผู้ประนีประนอมศาลฉะเชิงเทรา ที่อยู่ในเขตตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เป็นที่ตั้งของวัดราษฎร์บำรุงวนาราม(เกาะ) เดินทางมายังวัดดังกล่าวเพื่อร่วมแสดงความยินดีและรู้สึกปราบปลื้มที่พระนักพัฒนาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

โดยมีการตั้งโรงทานเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ได้มีอาหารรับประทานกันด้วย และบางส่วนได้นำกระเช้าผลไม้กระเช้าดอกไม้ และสิ่งของต่างๆมามอบให้ พระใบฎีกาพิเชษฐ์ ฯและร่วมกันถ่ายรูปเพื่อเป็นเกียรติกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้จัดเครื่องขยายเสียงเพื่อแห่รอบโบสถ์จำนวน 3 รอบเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีชาวบ้านปู่ย่าตายายหนุ่มสาวร่วมในขบวนแห่รอบโบสถ์พร้อมรำเต้นแสดงความดีใจกันอย่างสนุกสนาน และดีใจที่พระนักพัฒนาได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ ส่วนประวัติพระใบฎีกาพิเชษฐ์

๑.ชื่อประวัติและผงานพระครูใบฎีกาพิเชษฐ์ มหาปุญโญ (คำศรีสุข)พระครูใบฎีกาพิเชษฐ์ ฉายา มหาปุญโญ อายุ ๔๓ พรรษา ๒๒ น.ธ.เอก วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงวนาราม ๒.สถานะเดิม
ชื่อ นายพิเชษฐ์ นามสกุล คำศรีสุข เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
บิดา นายโชติ คำศรีสุข
มารดา นางประทิน คำศรีสุข
อยู่บ้านเลขที่ ๓๐/๑ หมู่ ๑ ตำบลบางเตย อำภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓. อุปสมบท วันที่ ๒- กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ณ วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พระอุปัชฌาย์ พระครูถาวรพัฒนาคุณ วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดประเสริฐ ฐานุตตโม วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราพระอนุสาวนาจารย์ พระอาจารย์ฉลวย ฐิตพโล วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันอยู่สังกัด วัดราษฎร์บำรุงวนาราม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา