HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจ เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 42 ที่ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานตรวจเยี่ยมพบปะให้กำลังใจ เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ที่เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 42 พร้อมด้วย นายธีระพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ผู้แทนส่วนราชการ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเป็นการนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรงและมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การเป็นผู้นำและพลังของแผ่นดินในอนาคต และเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตสำหรับการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 42 ในครั้งนี้ จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้อำเภอบางน้ำเปรี้ยวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการ คัดเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ ประสานงานในการดูแลครูพี่เลี้ยงและเยาวชนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 13 ครอบครัว มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 26 คน และมีครูพี่เลี้ยง 2 ท่าน

เพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับครอบครัวอุปถัมภ์ในภาคกลางและผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับครอบครัวอุปถัมภ์ในภาคกลาง ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสันติวิธี เพื่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ นอกจากนี้ ยังมีความมุ่งหมายให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีกระบวนความคิดอย่างเป็นระบบ ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพก่อให้เกิด วิสัยทัศน์อันกว้างไกล นำไปสู่การเป็นผู้นำและพลังของแผ่นดินในอนาคต ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา