HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจำนวน 960 คน ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2567

ได้นำเอาแนวทางการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา เช่น การสวดมนต์ การฝึกสมาธิ การรักษาศีล การบรรยายธรรมให้ความรู้ตามหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักในการป้องกันการทุจริตและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา