HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เปิดอบรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 30 เม.ย.67 ที่ ห้องประรอยัลอิน โรงแรมชันธาราเวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดอบรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมีนางสาวอุไร มโนหรทัต ผู้อำนวยการ สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิง
เทรา กล่าวรายงาน พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการอบรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

กิจกรรม การอบรม ศส.ปชต.ส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2567 และสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิก วุฒิสภาให้บุคคลผู้สนใจได้ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต. ซึ่งเป็นภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 186 คน

เนื้อหาการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 และการมอบหมายภารกิจ พร้อมทั้งการมอบสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีคณะวิทยากรจาก สนง.กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรในการบรรยาย
เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมการอบรมฯ กรรมการ ศส.ปชต.สามารถ น้ำความรู้ความเข้าใจไปรณรงค์เผยแพร่ การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา