HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คณะศึกษาจากกลุ่มพัฒนาสตรี เทศบาลตำบลป่าสัก ศึกษาดูงานชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบกเพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพ

เมื่อเวลา10.00น.ของวันที่1 พฤษภาคม ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกตรกรเนินกระบก ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้การต้อนรับ พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสักพร้อมคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มสตรี เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน

โดยมี นายสงกรานต์ ภาชนะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายบรรจง แก้วมณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และนางสัมฤทธิ์ ทองวิเชียร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพร้อมคณะกรรมการ สมาชิกร่วมให้การต้อนรับคณะจากเดินทางมาศึกษาดูงาน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบ การSMEsเพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจบทบาทภาวะการเป็นศึกษาดูงานตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่ในการนำชุมชนสู่ความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนไปศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเองให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป