HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

พิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากร

ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรการเขียนคู่มือสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ จัดกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรการเขียนคู่มือสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถจัดทำคู่มือสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะตำแหน่ง สอดคล้องกับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี มีสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) จำนวน 12 แห่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานศูนย์ CVM จำนวน 25 คน จัดกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการนานาชาติ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิง