HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สีสันน่ารักของสามเณรน้อย 8ขวบร่วมแข่งขันสวดมนต์คล่องแคล่วนั่งสมาธิสุดอึด

ข่าวนี้จะไปดูความน่ารักของสามเณรที่อายุน้อยที่สุดเพียง8ขวบแต่นั่งสมาธิได้นานที่สุดกว่าชั่วโมงครึ่งและยังสวดมนต์อย่างคล่องแคล่ว
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดลาดเป้ง ต.นางตะเคียน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนภาคฤดูร้อน บรรพชาสามเณร ครั้งที่ 30 และ บวชเนกขัมนารี(ชีพราหมณ์ไม่ปลงผม) ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2567 รวม 30 วัน ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 รวมถึงได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม ใกล้ชิด กับวัดและศาสนา

ล่าสุดได้จัดการแข่งขันสวดมนต์ และนั่งสมาธิ ของสามเณรทั้ง 66 รูป ที่แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม แข่งขันสวดมนต์ถวายพระพร, ชินบัญชร, บทสวดเสริมมงคลชีวิต และ คำอาราธนาต่างๆ รวมทั้งการสอบนั่งสมาธิ ในจำนวนนี้มีสามเณรกมลภพ เนื่องจำนงค์ หรือ สามเณรไกด์ อายุ 8 ขวบ ที่มุ่งมั่นตั้งใจสวดมนต์อย่างคล่องแคล่ว นอกจากนี้ยังสามารถนั่งสมาธิได้นานกว่า 1 ชั่วโมงครึ่งด้วย

พระครูปลัดพรเทพปัญญวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง กล่าวว่า การบรรพชาสมเณร และบวชเนกขัมนารี(ชีพราหมณ์ไม่ปลงผม) ของวัดลาดเป้งรวม 30 วัน ซึ่งวันนี้ใกล้ครบกำหนดแล้ว และจะมีการลาสิกขาในวัยพรุ่งนี้(30 เมษายน2567) จึงมีการแข่งขันภาคทฤษฎี คือ สวดมนต์ถวายพระพร, ชินบัญชร, บทสวดเสริมมงคลชีวิต และ คำอาราธนาต่างๆ และ ปฏิบัติ คือการนั่งสมาธิ นานที่สุด เพื่อวัดองค์ความรู้ของสามเณร และ เนกขัมนารี ซึ่งวัดลาดเป้ง ได้อบรมทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ รวมทั้งเสริมทักษะเป็นมักคทายกในอนาคต เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีสติ มีสมาธิ และมีปัญญา รับผิดชอบต่อสังคม สามารถเติบโตเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณธรรม มีธรรมะนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตต่อไป สำหรับผู้ชนะจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 500 บาท, 300 บาท และ 200 บาท ตามลำดับ นอกจากนี้ทุกคนจะได้รับทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาทด้วย
นพพร บุญทนาวงศ์ จ.สมุทรสงคราม