HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รมว. เพิ่มพูน มอบแนวทางพัฒนาอาชีวศึกษา มั่นใจ อาชีวะ พร้อมดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวะทั่วประเทศ

วันที่ (1 พ.ค. 2567) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา โดยมีว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา – ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา – ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครู และบุคลากร สอศ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผ่านระบบ Conference

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้ดำเนินการในสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นโครงการ อาชีวะอาสาช่วยประชาชน (Fix it Center) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และได้มีการต่อยอดไปยังโครงการอาชีวะ อาสาคลายร้อน ในการให้บริการล้างแอร์ ทำให้นักเรียน นักศึกษา มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงาน และที่สำคัญคือจิตสำนึกในการเสียสละ อาสา ทำความดี สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี มีความสุข การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ทำดี ทำได้ ทำทันที

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบแนวทางในการพัฒนาอาชีวศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพ มาตรฐาน และความศรัทธา ความเชื่อถือ และมิติด้านการบริหารจัดการ 4 มิติ ได้แก่ การบริหารจัดการ (สถานศึกษา ทะเลาะวิวาท ยาเสพติด สุขาดี มีความสุข) ครูและบุคลากร นักเรียนและนักศึกษา โดยเฉพาะ สุขาดี มีความสุข ซึ่งห้องน้ำในสถานศึกษา ต้องมีความ สะอาด (หอม แห้ง) มีความสะดวก สบาย มีสุขอนามัย และสวยงาม ไม่แบ่งแยก ครู นักเรียน สามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ และได้เน้นย้ำให้วางแผนการทำงานอย่างละเอียด รวมถึงการเก็บข้อมูล เพื่อให้เกิด Big Data นอกจากข้อมูลผู้เรียนอาชีวศึกษาที่เป็นปัจจุบันแล้ว ยังมีข้อมูลจากการติดตามผู้ที่จบการศึกษา และข้อมูลจากผู้ประกอบการที่รับผู้ที่จบการศึกษาเข้าทำงาน สามารถนำมาพัฒนา สิ่งใดที่ทำแล้วดีทำต่อไป รวมถึงมีความเชื่อมั่นในสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่มีความรู้และเข้าใจในการพัฒนา มีอัตลักษณ์ จุดเด่นของแต่ละพื้นที่ ดึงมาสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2567 ที่จะถึงนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาแต่ละแห่งได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความปลอดภัย โดยเฉพาะการรับน้อง การป้องกันการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด การเตรียมสถานที่ และโดยเฉพาะ สุขาดี มีความสุข ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีแนวทาง 5ส และอาชีวะอนามัย ที่มีการปฏิบัติแล้ว ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย พร้อมกันนี้ ได้วางแผนการจัดการ Big Data ข้อมูลของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เช่น ข้อมูลสถานศึกษาข้อมูลบุคลากร ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ในทุกมิติเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ ผู้ที่สนใจเรียนอาชีวศึกษา สามารถสมัครเรียนได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา