HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รพ.ตำรวจ ตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนโครงการมุ่งดูเเลสุขภาพข้าราชการตำรวจ-ครอบครัว-ประชาชน

วันที่ 2 พ.ค. 67 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคาร มหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา พ.ต.อ. หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า พล.ต.ท. ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการ “ตำรวจรักษ์ประชาชน” เพื่อครอบครัวตำรวจและประชาชน โดยมีผู้เเทนจากกลุ่มงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 กลุ่มงาน ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติแบบบูรณาการ ประกอบด้วย
1. กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 2. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู 3. กลุ่มงานอายุรกรรม 4. กลุ่มงานศัลยกรรม 5. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์
6. กลุ่มงานโภชนาการ 7. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด 8. กลุ่มงานพยาบาล (หน่วยเยี่ยมบ้าน/คลินิกฟ้าใส/ศูนย์พึ่งได้/ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ) 9. กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล 10. กลุ่มงานทันตกรรม 11. กลุ่มงานเภสัชกรรม 12. กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
13. กลุ่มงานรังสีวิทยา 14. กลุ่มงานหู คอ จมูก 15. กลุ่มงานตา 16. กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 17. กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
18. โรงพยาบาลดารารัศมี 19. โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่ 20. โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ 21. ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ และการแพทย์ทางเลือกจอมทอง

สำหรับโครงการ “ตำรวจรักษ์ประชาชน” เป็นโครงการที่ทางโรงพยาบาลตำรวจ ได้ดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ และความผิดชอบ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ เเละเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความศรัทธา ต่อองค์กรตำรวจในการดูเเลความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของประชาชน มุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ในรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน (ชุมชนสัมพันธ์) โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันปัญหาอาชญากรรม สร้างความสุข เเละความปลอดภัยเเก่พี่น้องประชาชน โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการตำรวจ ครอบครัว เเละประชาชนทั่วไป จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อดูเเลเเละให้บริการทางการเเพทย์อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีโครงการในการตรวจเยี่ยม และออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกเเก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจใน 3 พื้นที่ คือ
1. ภาคเหนือ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลดารารัศมี จ.เชียงใหม่
2. ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดำเนินการโดยโรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลนวุติสมเด็จย่า และศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการเเพทย์ทางเลือกจอมทอง
3. ภาคใต้ ดำเนินการโดยโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จ.ยะลา

ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือน พ.ค.67 จะได้มีการดำเนินโครงการ “ตำรวจรักษ์ประชาชน” ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดในการดูเเลสุขภาพ เเละให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเเก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว เเละประชาชน ผ่านการออกหน่วยบริการทางสุขภาพเชิงรุก ซึ่งมีกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลตำรวจ เป็นกลุ่มงานหลักในการดำเนินงาน โดยจะเริ่มต้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (จำนวน 88 สน.) เเละขยายการดำเนินโครงการฯ ไปยังพื้นต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจ ต่อไป สำหรับข้าราชการตำรวจ, ครอบครัวข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชน ที่มีความประสงค์ที่จะปรึกษา หรือเข้ารับการตรวจรักษา สามารถติดต่อไปยังโรงพยาบาลในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจในพื้นที่ของท่านทั่วประเทศ หรือติดต่อมายังโรงพยาบาลตำรวจ ผ่านช่องทาง facebook Fanpage รวมถึงช่องทางให้คำปรึกษาสุขภาพจิตความรุนแรงในครอบครัว ที่สายด่วน 081-932-0000 และ เพจ Depress We Care , Because We Care ได้ตลอด 24 ชั่วโมง