HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ 4 พ.ค. 2567 ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” แปลงนางสาวกัณฑ์พิชชา เจริญพร หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายวีรวิทย์ เทพวัติ ปลัดอาวุโส อำเภอบางคล้า ร่วมกล่าวต้อนรับ และนางสาวกัณฑ์พิชชา เจริญพร เจ้าของแปลง กล่าวรายงานการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชนชาวฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้มีการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน อาทิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วม “เอามื้อสามัคคี”4 กิจกรรม ดังนี้
1 ฐานทำปุ๋ยหมัก
2 ฐานปุ๋ยหมักไม่กลับกอง
3 การปลูกหญ้าแฝก
4 การปลูกมะพร้าวน้ำหอม
และการแบ่งปันพันธุ์กล้าไม้
ร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะขอสืบสานพระราชปณิธาน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกัน ทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชนเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา