HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวัดโสธรวราราม วรวิหาร พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 6 พ.ค.67 ที่ อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ฉะเชิงเทรา นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานฝ่ายฆราวาส พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี โดยมี พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก เข้าร่วมพิธีฯ

ด้วยในปีพุทธศักราช 2567 นับเป็นช่วงระยะเวลาอันเป็นมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน2รุ่น รุ่นแรก ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 เมษายน 2567 จำนวน 100รูป รุ่น2 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 จำนวน 100รูป

ซึ่งเป็นโครงการที่กำหนดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย พร้อมนี้จะมีพิธีมอบวุฒิบัตรและลาสิกขา ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา