HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

CFARM ฟาร์มรับเลี้ยงไก่ เดินสายโรดโชว์ 7 จังหวัด เตรียมขาย IPO 149 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้า mai

บมจ.ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) หรือ CFARM ธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเกทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบ เกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา ผนึกบริษัท แอสเชท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เดินสายโรคโชว์พบนักลงทุนก่อนเสนอขายหุ้นไอพี่โอ(P0) จำนวน 149 ล้านหุ้น แก่นักลงทุน 7 จังหวัดทั่วประเทศ 7 – 17 พ.ค.นี้ คาดเข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในไตรมาส 2/2567 มั่นใจนักลงทุนให้ความสนใจ
พื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง
นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ
APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM เปิดเผยว่า บริษัทมีแผน
ที่จะนำ CFARM เดินลายนำเสนอข้อมูล (โรคโชว์) ในระหว่างวันที่ 7 – 17 พ.ด.67 เพื่อนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุน 7 จังหวัด
ใหญ่ ได้แก่ ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ ขอนแก่น เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และ และปิดท้ายโรดโชว์ที่กรุงเทพฯ ตามลำดับ
หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) อนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เรียบร้อยแล้ว
นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมันท์ จำกัด หรือ APM กล่าวเสริม
ว่า ปัจจุบัน CFARM มีทุนจดทะเบียน 431 ล้านบาท เตรียมเพิ่มทุนอีก 149 ล้านบาท ราคาพาร์หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุน
จดทะเบียน 580 ล้านบาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 149 ล้านหุ้น สัดส่วนหุ้นที่
เสนอขายคิดเป็น 25.69% ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญใน
ครั้งนี้ และจะนำหันสามัญทั้งหมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แai ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุน เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ นอกจากนี้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของธุรกิจ และคืนเงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินบางส่วน

นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การโรดโชว์ให้นักลงทุนระหว่างวันที่ 7 – 17 พฤษภาคมนี้ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยมีความมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เพราะนอกจากธุรกิจจะมีการเติบโดอย่างต่อเนื่องแล้ว ในอนาคดยังมีแผนขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง
ไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น
สำหรับผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง ปี 2564 – ปี 2566 เท่ากับ 163.48 ล้านบาท 228.70 ล้านบาท และ 240.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นในปี 2564 เท่ากับ 65.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.89% และในปี 2566 บริษัทมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เท่ากับ 12.28 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 5.37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีกำไรสุทธิในปี 2564 และปี
2565 บริษัทมีขาดทุน 38.08 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ จำนวน 21.97 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็น (23.30%) และ 9.60%
ของรายได้รวมตามลำดับ
สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 30.49 ล้านบาท คิดเป็น 12.65% ของรายได้รวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่ากับ 8.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 38.80% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ข้อมูลธุรกิจ CFARM :
บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CFARM”) ดำเนินธุรุกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์ม
เลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาชั้นนำในประเทศไทยในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันร่ำคา เลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนด้วย
ระบบปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System : EVAP) ทุกโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อมีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและลหกรณ์ และมาตรฐานที่กำหนดโดย ดูสัญญา อีกทั้งบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (เลี้ยงไก่) ด้านประกอบกิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ที่ออกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นที่โรงเรือนตั้งอยู่ ปัจจุบันบริษัทได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ระบบบริหารงานคุณภาพ) ISO 1400 1:20 15 (ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม) และ ISO 45001:20 18 (มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
โดยในปัจจุบันบริษัทมีฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อทั้งสิ้น 8 ฟาร์ม ประกอบด้วยโรงเรือนจำนวน 121 โรงเรือน ตั้งอยู่ในจังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งมีความสามารถในการเลี้ยงไก่เนื้อประมาณ 3. 18 ล้านตัวต่อรอบ การเลี้ยง หรือประมาณ 15.88 ล้านตัวต่อปี