HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รมช.อรรถกร Kick Off เดินหน้าสร้างวินัยการเงิน ส่งเสริมการออมสู่ชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี Kick Off โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายครูอาสาประจำปี 2567 เรื่อง บัญชีฟาร์ม : กุญแจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความสำเร็จ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าร่วม ณ โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รัฐมนตรีช่วยฯ กล่าวว่า ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนงานเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชน ผ่านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และจัดทำบัญชี เพื่อให้มีทักษะและความสามารถ ทั้งในด้านการวางแผนการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ครัวเรือนและชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงสามารถนำบัญชีไปวางรากฐานของชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความสมดุลในการดำรงชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน รมช.อรรถกร กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรม Kick off เปิดตัวโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวินัยทางการเงินและส่งเสริมการออม พัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งไปสู่ประชาชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มีเป้าหมายคือ ชุมชนทั่วประเทศ 77 จังหวัด รวมกว่า 7,800 ราย ให้ได้รับองค์ความรู้การจัดทำบัญชีและมีเงินออม ผ่านการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมการสอนการทำบัญชี กิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมรายได้ และกิจกรรมสานสัมพันธ์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ คาดหวังว่าประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน มีเงินเก็บออม

“รมว.เกษตรฯ ได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการทำงานขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับเกษตรกรในทุกมิติ สำหรับแนวคิดเรื่องการออมนั้น เป็นสิ่งที่เราทราบกันมานานแล้ว การสัมมนาในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างเครือข่าย ให้ความรู้กลุ่มครูบัญชีอาสา วางแผนร่วมกันในการวางรากฐานการออม ให้ทุกภาคส่วนได้นำแนวคิดการออมอย่างมีระบบมาใช้ และให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผมขอเป็นกำลังใจให้ครูบัญชีอาสาทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททั้งความรู้ ความตั้งใจ และมีใจรักในการทำงานเคียงคู่กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป“ รมช.อรรถกร กล่าว ทั้งนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบป้ายโครงการให้แก่ผู้นำชุมชนวัดหนองแก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี และรับชมบรรยากาศกิจกรรม Kick Off ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ 78 แห่ง โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ พบปะครูบัญชีอาสาที่เข้าร่วมภายในงาน ซึ่งปัจจุบันมีครูบัญชีอาสารวมกว่า 5,000 ราย เป็นเครือข่ายที่สำคัญในระดับพื้นที่ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบัญชีสู่เกษตรกรและชุมชน ถือเป็นแรงผลักดันงานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงฯ ในการยกระดับเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือนขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยน้อมนำพระราชปณิธานมาสานต่อการดำเนินงานในโครงการฯ เสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน อีกทั้ง ในเดือนกรกฎาคม กำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และในวันที่ 5 ธันวาคม 2567 กำหนดจัดกิจกรรม“เปิดกระปุก ปิดโครงการ” โดยคาดหวังภาคครัวเรือนจะมีเงินออมเพิ่มขึ้น และเชื่อมั่นว่าการมีวินัยทางการเงินที่ดีและมีเงินออมจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความกินดี อยู่ดี และสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน

ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี