HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

คึกคัก!! บรรยากาศการเปิดให้ลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในจ.เพชรบุรี พบว่ามีผู้สนใจจำนวนมาก

คึกคัก!! บรรยากาศการเปิดให้ลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในจ.เพชรบุรี พบว่ามีผู้สนใจจำนวนมาก ทยอยเดินทางไปรับใบสมัครอย่างต่อเนื่อง โดยติดต่อขอรับเอกสารได้ทุกวันรวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

บรรยากาศการเปิดให้ผู้สนใจลงสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้เป็นแรกที่ เปิดให้ผู้สนใจไปรับใบสมัครได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งเป็นวันแรก โดยเฉพาะที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธ์นุ้ย นายอำเภอเมืองเพชรบุรี

ได้จัดเจ้าหน้าที่งานทะเบียน นำโดยว่าที่ร้อยตรี ธนาชัย ทินโนรส ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่งานทะเบียน อำนวยความสดวกให้กับผู้ที่สนใจมารับใบสมัครได้ ทุกวันรวมทั้งวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยผู้สนใจ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่รับรองตัวบุคคลมาแสดง

หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ก็จะทำการปรินท์เอกสาร ใบสว.2 ใบสว.3 และใบสว.4 รวมทั้งคู่มือสำหรับผู้สมัครรับเลือกเป็น สมาชิกวุฒิสภา ให้กับผู้ขอรับ เพื่อไปทำการศึกษาและกรอกรายละเอียดข้อมูลในเอกสารและเอกการรับรองตามที่กำหนด เพื่อนำไปยื่นสมัครที่จุดรับสมัคร ตามที่กำหนดได้ ทั้งนี้วันรับสมัครนั้นจะต้องรอให้ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดวันรับสมัครที่แน่นอนอีกต่อไป

เอกสาร สว. 2 คือ ใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลุ่มที่ …
เอกสาร สว.3 คือ เอกสารแนะนำตัวของผู้สมัคร
เอกสาร สว.4 คือ เอกสาร หนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร

สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี