HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ลูกศิษย์เชื้อสายมโนราร่วมงานกตัญญูเชิดชูครูต้นโนรา

เมื่อเร็วๆ นี้ ลูกหลานโนรา ทุกสายตระกูล และผู้มีจิตศรัทธา จัดขบวนแห่เจ้าเข้าเมือง และ สถาปนาเมือง เวียงกลางบางแก้ว ของเจ้าพญาสายฟ้าฟาด ถิ่นกำเนิดโนรา โดยคณะพราหมณาจารย์ ผู้ทรงพระเวท พระอาทิตย์ทรงกรด เทพพรหมเทวาร่วมยินดี ณ เมืองโนรา วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว จ.พัทลุง ลูกหลานโนราทุกสายตระกูล 12 หัวช้าง 13 หัวเชือก พร้อมใจกัน เพื่อหมุดหมาย ของความกตัญญูเชิดชูครูโนรา โดยมี ประธานจัดงาน ประกอบด้วยอาจารย์ภูมิ จิระเดชวงศ์  คุณโสปรินญา หรือหมอเอ๋ ไชยพลบาล   มโนราห์ อรุณ ศ.เอิบอวบศิลป์ และ มโนราห์ มาริสา เสน่ห์ศิลป์

โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 11 พ.ค. 2567 ณ วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว หมู่ที่ 4  ต.จองถนน  อ.เขาชัยสน  จ.พัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนากิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดพัทลุง เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น และเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงให้แพร่หลายมากขึ้น กิจกรรม ประกอบด้วย พิธีกรรมโนราโรงครู การแสดงโนราของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ พิธีกรรมโนราโรงครู และการจัดนิทรรศการ “มรดกโลก มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ศูนย์ข่าวภาคใต้