HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ม.ราชภัฏกาญจน์ โดยสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรม “จิตอาสา เติมสีสัน แบ่งปันความสดใส ให้กับน้องๆ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)จัดกิจกรรมจิตอาสา ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จิตอาสา เติมสีสัน แบ่งปันความสดใส ให้กับน้องๆ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอนขมิ้น ต.ดอนขมิ้น อ.ท่าทะกา จ.กาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานมอบสิ่งของและเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กาญจนบุรี อ.วิยะดา พลชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการฯ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ประธานดำเนินโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จิตอาสา เติมสีสัน แบ่งปันความสดใส ให้กับน้องๆ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นักศึกษาจิตอาสา จำนวนมากรวมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา ทาสีสนามเด็กเล่น และ ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายพรรษา สายทอง สมาชิกสภา อบจ.กาญจนบุรี เขตอำเภอท่ามะกา นางสาวพรพิมล ตันติวรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น และคณะครูให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและร่วมกิจกรรมจิตอาสาดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่เรียน และทำให้นักศึกษารู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้นักศึกษา เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และทำให้โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี