HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ พร้อมด้วย นางสาวนภาวรรณ ศานต์สุทธิกุล คลังจังหวัดฉะเชิงเทรา นางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา นายปัณณธร ล่ามแขก พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายโกศล อินทรศร จ่าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ

การประชุมครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑.รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ๓.รายงานความคืบหน้ากลุ่มลูกหนี้ผิดนัดที่ส่งดำเนินคดี และ ๔.รายงานการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา ประจำปี ๒๕๖๗ จากนั้น นำเสนอเรื่องเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี ๒๕๖๗ และ ๒. ลูกหนี้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องดำเนินคดี จำนวน ๙๐ โครงการ และดำเนินการวาระเพื่อพิจารณา จำนวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย ๑.การพิจารณาโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ๒.การพิจารณาโครงการของสมาชิกที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ๓.การพิจารณาอนุมัติกลุ่มที่ขอยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอปรับโครงสร้างหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๖๖ และฉบับที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ และ ๔.การดำเนินคดีกับลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน ๑๓ โครงการ เมื่อคณะกรรมการในที่ประชุมพิจารณาแล้ว มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่และมติที่ประชุมต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา