HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ฤกษ์งามยามดี จัดพิธีทอดผ้าการศึกษาและเปิดอาคารเรียนหลวงพ่อช้าง เตชปัญโญ (ปัณฑะโชติ) โรงเรียนวัดจุกเฌอ ฉะเชิงเทรา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร) ต.คลองจุกกระเฌอ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีพระครูปลัดธรรมานุวัตร(หลวงพ่อช้าง เตชปญโญ) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวุฒิพงษ์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย พล.ต.ต.นเรวิช สุคนธวิท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ต.อ นิพนธ์ คล้ายสิงห์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา นายประชาคล้ายสินห์ ที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 2 ประธานกต.ตร.สภ.เมืองฉะเชิงเทรานายธนิต เสริมอาชีพ รองประธานฯกต.ตร.นายเจริญมหาโภคา รองประธานฯ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธี

โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฎร์วิทยาคาร) สังกัดสำนักงนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาณะเชิงเทรา เขต 1 เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2471 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียน จำนวน 309 คน ซึ่งทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ซึ่งปัจจุปันโรงเรียนไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม และตู้กดน้ำเย็นที่เพียงพอให้กับนักเรียน ทำให้ขาดน้ำสะอาด ถูก สุขลักษณะในการบริโภค มีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการดื่มน้ำที่ไมสะอาด และมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เป็นรุ่นเก่า ไม่คุ้มค่ต่อการซ่อมแซม ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

ในการนี้ โรงเรียนวัดจุกเฌอ (สมณราษฏร์วิทยาคาร) โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียน มีมติเห็นสมควรจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และพิธีเปิดอาคารหลวงพ่อช้าง เตชปัญโญ (ปัณฑะโชติ)

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา