HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ตม.เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการให้บริการแก่คนต่างด้าวภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน ตามหลักมาตรฐานสากล

ณ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ‘ ผู้สื่อข่าวรายงาน พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดอาคารทำการแห่งใหม่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ที่ตั้งอยู่ที่ อคารเลขที่ 88 ถนนบ้านวัดหลวง ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย พ.ต.อ. ณภัทรพงศ สุภาพร ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจย กงสุลใหญ่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดร่วมพิธี เดิมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนนมหาดไทย ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ อยู่ในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันด้วยภารกิจหน้าที่และปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น การเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการให้บริการแก่คนต่างด้าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียน ตามหลักมาตรฐานสากล สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เป็นเงิน จำนวน 44,595,000 ก่อสร้างบนพื้นที่ราชพัสดุ ขนาด 3 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 88 ถนนบ้านวัดหลวง ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,130 ตารางเมตร โดยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2565 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566 และได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ.2567

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว