HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กกต.มหาชัยจัดอบรมให้ความรู้ผู้สมัครสว.

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัล เพลส อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรม เผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีนายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณะกรรมการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัด ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 107 บัญญัติให้วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกมีจำนวน 200 คน มาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ อาชีพ หรือเคยทำงานด้านต่างๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกกันเอง เพื่อให้ได้รายชื่อๆ จำนวน 200 คน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้จัดโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้การดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายแก่บุคคลที่มีความสนใจจะลงสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา, เพื่อให้บุคคลที่สนใจจากกลุ่มอาชีพสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา และเข้ากระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

โดยกำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 ถึง 24 พฤษภาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) มีการกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ วันเลือกระดับอำเภอในวันที่ 9 มิถุนายน 2567 วันเลือกระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และวันเลือกระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครในเบื้องต้นต้องมีสัญชาติไทยโดยเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครรับเลือก มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี เกิดในอำเภอที่สมัคร มีชื่อหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ทำงานหรือเคยทำงานในอำเภอที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกคนละ 2,500 บาท

ในส่วนของกลุ่ม 20 อาชีพได้แก่ 1.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง, 2.กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม, 3.กลุ่มการศึกษา, 4.กลุ่มสาธารณสุข, 5.กลุ่มอาชีพทำนา, 6.กลุ่มอาชีพทำสวน, 7.กลุ่มพนักงานลูกจ้างที่ไม่ใช่ราชการหรือหน่วยงานรัฐผู้ใช้แรงงาน, 8.กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาฯ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรม พลังงาน, 9.กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อยตามกฎหมาย, 10.กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจาก (9), 11.กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบกิจการอื่นหรือพนักงานโรงงาน, 12.กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม, 13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม, 14. กลุ่มสตรี, 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์, 16.กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา, 17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์, 18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม, 19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, และ 20. กลุ่มอื่นๆ ผู้ที่สนใจในการจะลงสมัคร สว.สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ได้ พร้อมให้บริการข้อมูลข่าวสาร และความรู้แก่ผู้ที่สนใจ.
สุวรรณ โพธิ์บางหวาย จ.สมุทรสาคร