HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

หารือแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษา

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการหารือแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาในแก่นักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผช.รมต.ศธ., นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ว่าที่พันตรี วัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี และนายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป มีความประสงค์รับนักเรียนและนักศึกษาเข้าฝึกงาน และฝึกอาชีพในแบรนด์ภายใต้ บริษัท ฯ ทั่วประเทศ และเน้นย้ำให้ผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานของกรมอนามัย รมว.ศึกษาธิการ ให้บริษัทฯ จัดส่งข้อมูลที่ตั้งของสถานที่ที่รับผู้เรียนเข้าฝึกงาน และฝึกอาชีพ พร้อมทั้งข้อมูลความต้องการกำลังคน แบบฟอร์มการรับสมัครต่าง ๆ ส่งให้ทาง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเลือกสถานที่ไปฝึกงาน และฝึกอาชีพ ตามความสมัครใจ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา