HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

กิจกรรมค่ายธรรมะส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน

เมื่อเวลา09.00 น. ของวันที่17 พ.ค. ที่ โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกร ราษฎร์ บำรุง) ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นางสาวสุพัตรา ปองได้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกร ราษฎร์ บำรุง) ได้จัดกิจกรรมค่ายธรรมะส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ตามโครงการ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก พระสมุห์ ธงชัย กิตฺติธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม และ คณะสงฆ์ วัดเขาช่องลม เป็นพระวิทยากร โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1-3 และ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4-6 ได้แบ่งการอบรมเป็นเวลา 2วัน