HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิด โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตร Australian International Barista Training

โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตร Australian International Barista Training ดร.สุพจน์ ทองเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตร Australian International Barista Training ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 

 

ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวดุษฎี น้อยใจบุญ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน หลักสูตร Australian International Barista Training ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กิจกรรมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงาน
และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บาริสต้า อาจารย์ปอ เซียนกาแฟ (นายฉันท์ คำทองแท้) ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ อาคาร ๖ แผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา