HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ประชาชนนับพัน ร่วมเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ครบ 464 ปี ยิ่งใหญ่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ค.67 ณ พระธาตุศรีสองรัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่าซ้าย จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน”นมัสการพระธาตุศรีสองรัก” ประจำปี 2567
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด น.ส.ณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย นายจริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนนับพันคน

 

 

 

 

นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวรายงานว่า พระธาตุศรีสองรัก เริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2103 จนแล้วเสร็จ ในปี พุทธศักราช 2106 รวมระยะเวลาตั้งแต่ ก่อสร้างถึงปัจจุบันมีอายุ 464 ปีพระธาตุศรีสองรัก ถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งสันติภาพและ สันติสุข แสดงถึงมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ระหว่างชาวไทยและชาวสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว ถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ที่มีคนมาเคารพ สักการะอย่างมากมาย ทั้งชาวจังหวัดเลยและจังหวัดใกล้เคียง การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดให้ประชาชนได้มากราบนมัสการ และเผยแพร่เกียรติคุณแห่งองค์พระธาตุศรีสองรัก ได้แผ่ไพศาล ไปทั่วทุกสาระทิศ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริม และรักษาประเพณี อันดีงามบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาจิตใจ ของการอยู่ร่วมกัน บนพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุศรีสองรัก ในวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567สร้างความปลาบปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่พสกนิกรครอบครัวชาวด่านซ้าย

 

 

 

 

ในงานมีพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ อาทิ การประกอบพิธีล้างพระธาตุ การคารวะพระธาตุ การนมัสการพระธาตุศรีสองรัก-พิธีแห่นาค การแห่น้ำสรงพระราชทานฯ และพิธีถวายต้นผึ้ง สำหรับพิธีล้างพระธาตุนั้นจะอนุญาตให้เฉพาะสุภาพบุรุษเท่านั้นที่สามารถเข้าไปในบริเวณฐานรอบพระธาตุฯ ส่วนสุภาพสตรีต้องฝากถังน้ำให้กับสุภาพบุรุษเข้าไปล้างองค์พระธาตุฯ แทนตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 72 รูป การรำบวงสรวงบูชาถวายพระธาตุศรีสองรัก พิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 พิธีคาระธาตุ พิธีล้างธาตุ ส่วนวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ขบวนแห่น้ำสรงพระราชทานรอบเมืองด่านซ้าย พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย และวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 จะมีขบวนแห่พานบายศรีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่นาค-ขบวนแห่ต้นผึ้ง พิธีบูชาธาตุ ” พิธีถวายต้นผึ้ง พิธีถวายสักการะบอกกล่าวที่หอหลวง พิธีสูตรซำฮะ พิธีสรงธาตุ พิธีสรงน้ำพระราชทาน พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีจุดบั้งไฟ พิธีบรรพชา และอุปสมบท พิธีคารวะธาตุ เสร็จพิธีฯ

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย