HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สมุทรสงคราม ศธจ.Kick-off เปิดภาคเรียน ปลอดภัยปล่อยขบวนตรวจจุดเสี่ยงทั้งจังหวัด

ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน Kick off “โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด จัดขึ้น โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสงครามและพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) เข้าร่วมงาน กว่า 200 คน ร่วมออกปฏิบัติงานตรวจสอบดูแลนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการจัดดำเนินงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเปิดภาคการศึกษาให้มีความปลอดภัย ในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ พสน. ที่จะคุ้มครอง ดูแล ส่งเสริม ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม ตลอดจนการปลูกฝัง ป้องปรามและช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นนโยบายหลักด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ

นายศิริศักดิ์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญในการสร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาให้มีความประพฤติที่เหมาะสมตลอดจนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีความสุข และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนได้มีความมั่นใจว่า บุตรหลานจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ในการเดินทางไปศึกษาเล่าเรียน โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องสอดส่องดูแล คุ้มครองป้องกันให้นักเรียนนักศึกษามีความประพฤติที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นคนดี มีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป