HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดสระแก้ว จัดอบรม “ทับหม้อเกลือ” ดูแลฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาใช้ดูแลสุขภาพ เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพหลักสูตรทับหม้อเกลือ ให้ผู้ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เพื่อฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และบูรณาการขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จังหวัดสระแก้วได้ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาใช้ดูแลสุขภาพในทุกมิติ ทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด แล้วยังเป็น 1 ใน 15 เมืองสมุนไพรที่วางเป้าหมายขับเคลื่อน “สร้างอาชีพ สร้างมูลค่าเพิ่มสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสร้างรายได้แก่ประชาชน” ในปีนี้จังหวัดสระแก้วได้สนับสนุนงบพัฒนาจังหวัด โครงการพัฒนาการศึกษาบูรณาการทุกระดับ สู่การมีอาชีพ/มีงานทำ กิจกรรมส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวน 4 กิจกรรม ซึ่งการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยในการดูแลมารดาหลังคลอด (หลักสูตรทับหม้อเกลือ) เป็น 1 ใน 4 กิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมได้ใช้ภูมิปัญญาไทยไปดูแลหญิงหลังคลอดให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการนำองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และสมุนไพรมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับจังหวัดสระแก้วได้ขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน จึงบูรณาการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมาช่วยดูแลสุขภาพของมารดาให้แข็งแรงขึ้น โดยจัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง มาแล้วให้มีความรู้ ทักษะการดูแลฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็น โภชนาการหญิงหลังคลอด การนวดเพื่อสุขภาพ การทับหม้อเกลือ การอบไอน้ำสมุนไพร และการนวดเปิดท่อน้ำนม เพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำนม เป็นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกด้วย กลุ่มเป้าหมาย 120 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่นๆละ 2 วัน มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม , รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567