HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมบางแก้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขต และอำเภออื่นๆในจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมโครงการ จำนวน 270 คน เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกการลดการใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อนและการขับเคลื่อนธนาคารขยะเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งเน้นให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนและพัฒนาไปสู่การจัดตั้งธนาคารขยะและสามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมและศึกษาดูงานมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3rs และเกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะกลุ่มคลัสเตอร์ที่ 1 ให้เป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกัน นำผลการศึกษาอบรมมาปรับใช้ในการขยายผลในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองและชุมชนต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา