HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม มีมติรับรองสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีเป็นสถาบัน

นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ส.ส. ชลบุรีเขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ อดีตนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีเปิดเผยว่า “รมต.ปุ้ย”น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า สำนักงานเลขาอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สอน.1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.1 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย (รายใหม่) ประจำปี 2566
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองให้สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เป็นสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน
เป็นสถาบันชาวไร่อ้อยให้กับสถาบันชาวไร่อ้อยตามที่คณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยและ
ปัญหาข้อโต้แย้งเสนอ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

6.1 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 18 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเขต 17 จังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 5
จังหวัดนครสวรรค์ และเขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย
2. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 เขต คือ เขต 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมคิด จันทมถุก เขต 18 จังหวัดนครราชสีมา คือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
3. เห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนชาวไร่อ้อยเป็นอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 2 เขต
– นายสมควร เทพทรัพย์ ผู้แทนชาวไร่อ้อยเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 5 จังหวัดนครสวรรค์
– นายวิรัตน์ ถนอมรัก ผู้แทนชาวไร่อ้อยเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 5 จังหวัดอุตรดิตถ์

6.2 อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทของนางสุภาพร คงช่วย ลูกจ้างประจำ เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่ถึงแก่กรรม

มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติ เป็นจำนวนเงินทัังสิ้น 2,500,200 บาท ให้แก่
ทายาทนงงสุภาพร คงช่วย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพอ้อย 5 กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพอ้อยฝ่ายตรวจสอบและกำกับคุณภาพอ้อยสำนักบริหารอ้อยและน้ำตำลทราย

6.3 การยกเลิกโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 โครงการ

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอยกเลิกโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2568 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 8 จังหวัดสุโขทัย รวม 3 โครงการ จ้านวนเงิน 1,421,700 บาท
ซึ่งการรับรอง “สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี” กลับคืนสู่สถาบันหลักของชาวไร่อ้อย ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่างมีความยินดีเป็นอย่างมาก สำหรับสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีปัจจุบันมี “จูน”น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง เป็นนายกสมาคมฯ

ภาพ/ข่าว ธนา ธรรมวาจา / เจียรพรรณ สุรนันท์ ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี