HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มหาวิทยากีฬาแห่งชาติจัดงานวันสถาปนา ครบ 5 ปี มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ นักกีฬายอดเยี่ยม-ดีเด่น และ ศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรพลบดี”

ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ดร.พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป้นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ “ครบรอบ 5 ปี” และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่นักกีฬาประเภทยอดเยี่ยม นักกีฬาประเภทดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่าดีเด่น เพชรพลบดี ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้การต้อนรับ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษามาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง
นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบทุนการศึกษา ของนายแพทย์บุญสม มาร์ติน และมอบรางวัล เชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเด่น บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่นและผลงานวิจัยดีเด่น และนวัตกรรมยอดเยี่ยม ผู้ตัดสินกีฬาดีเด่น ผู้ฝึกสอนดีเด่น นักกีฬาประเภทยอดเยี่ยม และนักกีฬาประเภทดีเด่น ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับนักกีฬายอดเยี่ยมคือ นายกษิดิศ สำเร็จ นักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร / นักกีฬายอดเยี่ยมคนพิการ นางสาวดารารัตน์ อาสายุทธ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ และนางสาวธนพร แซ่เตีย นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ในส่วนรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรพลบดี” ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่จัดขึ้นปีแรก เป็นการนำศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติและผลงานดีเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งในด้านกีฬาเป็นที่มีประจักษ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “เพชรพลบดี” จากการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการมีทั้งสิ้น 4 ราย ได้แก่ประเภทชาย จำนวน 2 ราย และประเภทหญิง จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี นายศิริ สาระผล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร นางสาวชัชชุอร โมกศรี ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม และนางสาวพรพรรณ เกิดปราชญ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี