HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณลม้าย ผู้อำนวยการ(วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก

ให้การต้อนรับ ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย,นายสมคิด ศรีปราชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา ,และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา

โดยตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ของวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา