HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สนง.พาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ

นายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) โครงการกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) กับผู้ประกอบการกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอลและอิหร่าน ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 โดยมีพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด ผู้ประกอบการ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ณ สวนไทรโยค รีสอร์ท กาญจนบุรี สำหรับโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ออนไลน์ (Online Business Matching) กับผู้ประกอบการกลุ่มประเทศอาเซียนและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิสราเอลและอิหร่าน ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ SMEs

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางทั้ง 17 จังหวัด ฑูตพาณิชย์และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่ต้องการส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ตามนโยบายรัฐบาล “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”และนโยบายกระทรวงพาณิชย์ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส”ทางสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคกลางต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและทลายข้อจำกัดของผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดใหม่ๆโดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นการสร้างโอกาสและการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางให้ได้รับการประชาสัมพันธ์และเป็นที่รู้จักในตลาดมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งต้องการที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงการทำงานเชิงรุกของพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์

โดยในปีนี้ทางโครงการมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละด้านร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้มีการออกแบบหลักสูตรเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ส่งออกและการเจาะตลาดอาเซียนและตลาดออนไลน์รวมทั้งจัดทำ E-Catalog แสดงCompany profile สินค้าของผู้ประกอบการแต่ละรายซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2567 และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเจรจาธุรกิจออนไลน์ออนไลน์ (Online Business Matching) โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ซึ่งในกิจกรรมนี้จะมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางทั้ง 17 จังหวัด อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดเทคนิคการพูด เทคนิคการเจรจาธุรกิจ รวมไปถึงการเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าหรือผู้ประกอบการที่มีความสนใจหรือผู้ซื้อในประเทศเป้าหมายได้แก่กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 18 ประเทศโดยจะมีล่ามภาษาอำนวยความสะดวกเป็นสื่อกลางในการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้
จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี