HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ถกประชุมใหญ่สามัญปีที่ 48 พัฒนาสหกรณ์เดินรถพัทยา

วันที่ 24 พ.ค. 2567 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ- ภาคเอกชน โดยมี นายเรวัฒน์ เซี่ยงฉิน ประธานกรรมการสหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด กล่าววัตถุประสงค์การจัดประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด เข้าร่วม ที่โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิก แอนด์คอนเวนชั่น พัทยา จังหวัดชลบุรี

ด้วยสหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย ที่จะดำเนินการในปีต่อไป ตามหลักการ วิธีการและอุดมการณ์สหกรณ์เป็นสำคัญ มุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ให้สมาชิกทุกคนยึดหลักกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยเน้นย้ำคณะกรรมการดำเนินการ รวมถึงสมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ เข้าใจเรื่องสหกรณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อดำเนินงานกิจการสหกรณ์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

 

นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ตลอดจนพร้อมผลักดันให้รถ 2 แถว เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาต่อไป