HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สุดอลังการ ชาวนาซ่าวนับพัน ร่วมจัดงานประเพณีผีขนน้ำ ประจำปี 2567

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 พ.ค.67 ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว หมู่ 1 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์(ไช-ยะ-พด) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด “ งานประเพณีผีขนน้ำ” ประจำปี 2567 มีนายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมาก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที 23-25 พ.ค.67 โดยเริ่มขึ้นจากพิธีไหว้บูชาเจ้าปู่บ้านนาซ่าว ณ พิพิธภัณฑ์ผีขนน้ำ /ศาลเจ้าปู่บ้านนาซ่าว ศูนย์เรียนรู้ประเพณีผีขนน้ำ ถนนเลย-เชียงคาน ต.นาซ่าวฯ และขบวนแห่ผีขนน้ำไปยังวัดโพธิ์ศรี อันเป็นสถานที่เปิดงานฯ

 

นายวิรุทธ์ ศรีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว กล่าวรายงานว่า งานประเพณีผีขนน้ำ หรือประเพณีบุญเดือนหก ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีเป็นการละเล่นตามความเชื่อของคนโบราณที่ยึดถือกันมาช้านาน เชื่อกันว่า เมื่อมีการละเล่นผีขนน้ำจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล บ้างก็เชื่อว่าเป็นการละเล่นเพื่อเช่นไหว้ สัตว์เลี้ยงที่มีคุณประโยชน์ เช่น วัว ควาย ที่ล้มหายตายจากไป ในแต่ละปีจะมีการจัดขบวนแห่ฟ้อนรำอันสวยงาม มีกิจกรรมการละเล่นผีขนน้ำ ของตำบลนาซ่าว ซึ่งแสดงออกถึงการละเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อสืบมา จนถึงปัจจุบัน ถือเอาวันแรม 1-3 ค่ำ เดือนหก ของทุกปี เป็นวันกำหนดการจัดงานซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 23-25๒พ.ค.67 มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน

 

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นตำบลนาซ่าว ให้ยั่งยืนและเป็นเอกลักษณ์
ของหมู่บ้านตำบลนาซ่าว สืบไป เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้านสืบสาน
ต่อไปยังลูกหลาน เพื่อเป็นการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ส่วนกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีขนน้ำ จาก 15 หมู่บ้าน การแสดงต้อนรับ จากนางรำ นางเซิ้ง การแสดงจากนางรำ 100 ปี เชียงคาน การแสดงการละเล่นผีขนน้ำจาก มหกรรมรำวงชาวบ้าน กิจกรรมเยี่ยมชม การสาธิต การทำหน้ากากผีขนน้ำ D.I.Y. ผลิตภัณฑ์จากหน้ากากผีขนน้ำ / เยี่ยมชม ชิม ลิ้มรสชาติ 15 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ตำบลนาซ่าว “

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย