HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา สอดส่องแผนงาน/โครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉ9.3014 บ้านหนองแดง – บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 24 พ.ค. 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2567 โดยที่ประชุมได้สอดส่องแผนงาน/โครงการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 10 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน 17 โครงการ และลงพื้นที่สอดส่องโครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3014 บ้านหนองแดง – บ้านคลองประเวศบุรีรมย์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (ฉช.ถ.1-0002) ในวงเงินงบประมาณ 49,985,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมให้คำแนะนำข้อเสนอแนะต่างๆ เมื่อโครงการซ่อมสร้างฯ แล้วเสร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ใช้เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดฉะเชิงเทรา

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา