HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อเวลา09.00น. ของวันที่24 พ.ค. ที่อาคารเอนกประสงค์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้มอบหมายให้นายเกษมสิทธิ์ หมื่นธนัทพงศ์ รองนายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิก ร่วมเปิดโครงการโดยมีนางสาว ทิวา ธรรมสาโร นักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และ นางสาว รตน พันธุ์เพ็ง พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลแหลมฉบัง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อให้มีระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักยภาพ 3. เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้เห็นคุณค่าของชีวิตและพร้อมที่จะดำรงชีวิตต่อไป 4. เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ให้มีความรู้เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส