HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ทน.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ เชิญประดิษฐานในองค์กรปกครองท้องถิ่นสถานศึกษา

เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม 2567  ที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล  รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล  รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา 8 แห่ง  ครู นักเรียน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี  โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา / เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคีนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุก รูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุก ภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐาน ให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำ “ โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ” เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมาน กตัญญูตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งได้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญ ปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นจึงได้ดำเนิน “ โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ” เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนับเป็นพระกรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับพระราชทาน เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

เกียรติยศ  ศรีสกุล ผอ.ข่าวเด่นทั่วไทยท็อปนิวส์ ภาคกลาง