HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ รับคณะ หลักสูตร ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า

พลเรือตรี วสุธา ข่ายแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นพิเศษ 1 (ปธพ.Executive ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) พร้อมคณาจารย์จากสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สถาบันมหิตลาธิเบศร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน พร้อมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมศูนย์รักษาสายตาศรีศิริ ศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงและอาศรมหมอพร อาคารเรียนรู้เรื่องการแพทย์บูรณาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น 5 อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค รพ.ฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

 

นิราช ทิพย์ศรี รายงาน