HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จังหวัดฉะเชิงเทรารับมอบถังน้ำ สิ่งของอุปโภค บริโภค และเก้าอี้สุขา มูลค่ากว่า 800,000 บาท ในกิจกรรม “สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานรับมอบถังบรรจุน้ำพลาสติก สิ่งของอุปโภค บริโภค และเก้าอี้สุขา ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า ต.บางตีนเป็ด อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

กิจกรรม “สุขใจผู้ให้ ประโยชน์ยิ่งใหญ่ผู้รับ ” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จากนายวิรัช – นางพรพิศ อาชวกุลเทพ บริษัท พรหมสิน พี.เอส.ซี. จำกัด และนายสมาน – นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด โดยได้มอบ
1. ถังบรรจุน้ำพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 100 ชุด ให้กับโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
2. สิ่งของอุปโภค บริโภค จำนวน 150 ชุด ให้กับผู้ด้อยโอกาส ยากจน และขาดแคลน
3. เก้าอี้สุขา จำนวน 200 ชุด ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
รวมมูลค่าสิ่งของที่มอบกว่า 800,000 บาท ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ส่งมอบถังน้ำพลาสติก สิ่งของอุปโภค บริโภค และเก้าอี้สุขา ให้นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา