HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

มรภ.กาญจนบุรี ผนึกกำลังร่วมหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนาม“ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบ

มรภ.กาญจนบุรี ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกความเข้าใจ“ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานพิธีบันทึกความเข้าใจเรื่อง “ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี”ภายใต้กรอบการวิจัยการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา งบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดี กับ จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 – 4 อบจ.กาญจนบุรี และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี โดยมี พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบูรณ์ เลขานุการนายก อบจ.กาญจนบุรี (ผู้แทน อบจ.กจ) นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายไพชยา พิมพ์สารี ผู้อำนวยการสพม.กาญจนบุรี นายเฉลิมชนม์ รักลีลาวัฒน์ ผู้อำนวยการสพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายอดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายชัยนนท์ นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ และ สื่อมวลชน ร่วมพิธีฯ ผศ.ดร.ขวัญนรี กล้าปราบโจร รองอธิการบดี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ รองอธิการบดี พร้อมคณะ ประสานงาน/ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี กล่าวถึงความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีอย่างครอบคลุม เท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมการสร้างระบบนิเวศทางการเรียนและนวัตกรรมการเรียนรู้ อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดแก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

ทั้งนี้ผศ.ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร รองอธิการบดีฯ หัวหน้าโครงการวิจัย ได้เผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ว่า เป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงระบบและนวัตกรรมการเรียนรู้ตามจุดเน้นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

จิรวัฒน์ ศรีวิเชียร ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาญจนบุรี