HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกไก่ มอบนโยบายฯงานพัฒนาโรงเรียนชำป่างามฯ การศึกษา เป็นอันดับ 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู และผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิด และสร้างความ

สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน และความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา และคณะครูจะได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลไปพร้อมๆ กัน

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา