HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.กาญจนบุรีจัดมหกรรม OTOP SMEs มรดก ภูมิปัญญา สินค้าชุมชน ครั้งที่1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจัดมหกรรม OTOP SMEs มรดก ภูมิปัญญา สินค้าชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567 (อบจ.แฟร์) ภายใต้ Theme งาน “คิดถึงกัน คิดถึงกาล กินเที่ยวกาญจน์ งาน OTOP” ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤษภาคม 2567 ณ ลานข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

น.พ.ประวัติ กิจธรรมกูลนิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีประธานพิธีเปิดงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้ากลุ่มต่างๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้า และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด และการจำหน่ายก่อให้เกิดแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ และแหล่งกระจายสินค้าและบริการของชุมชน สอดรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มประมงน้ำจืด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

ซึ่งภายในงานจะมีสินค้าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่รวมสินค้าชุมชน จัดเป็นมหกรรมมรดกภูมิปัญญาของจังหวัดกาญจนบุรี อาทิเช่น สินค้าพื้นบ้าน สินค้าเกษตร ที่มีความโดดเด่น ให้มีช่องทางการตลาด ในการจำหน่ายสินค้าหลาย ๆ ช่องทาง รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และสามารถขยายตลาดสู่สากลต่อไป

กีรติ ก้อนทองคำ จ.กาญจนบุรี