HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาสังคม หลักสูตรสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันปัญหาสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2567 หลักสูตรสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการจัดฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 230 คน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาการใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาเด็กติดเกมปัญหาการพนันออนไลน์ ปัญหาพฤติกรรมการกลั่นแกล้งรังแกกัน (Bully) ในโรงเรียน และบนโลกไซเบอร์ (Cyber Bully) ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก ปัญหาการค้ามนุษย์จากการใช้แรงงานเด็กการค้าประเวณีและการล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาการใช้เวลาว่างไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และปัญหาสังคมอื่นๆได้และเป็นการสร้างทัศนคติทางสังคมที่เหมาะสมให้กับเด็กและเยาวชนตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยที่แฝงมากับสื่อและเทคโนโลยีการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ มีทักษะในการเข้าถึงสื่อสามารถใช้สื่อในทางที่มีประโยชน์รู้เท่าทันไม่ตกเป็นเหยื่อสื่อออนไลน์ และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมท่ามกลางความหลากหลายได้ดีขึ้น

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา