HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

อบจ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้​ นายธนพัฒน์​ เจียร​สถิต​ รองนายก​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ อาคารอเนกประสงค์​ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมจำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เป็นการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนจากโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม จำนวน 100 คน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เป็นการจัดอบรม รุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนตำบลท่ากระดาน จำนวน 100 คน

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง ส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนใช้ปุ๋ยหมักที่เกิดจากขยะเปียกและมีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี เกิดผลดีกับโรงเรียนและคนในชุมชน ทำให้เกิดชุมชนน่าอยู่ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา