HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

รมช.อรรถกร คืนถิ่นเมืองแปดริ้ว ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน (ดินเปรี้ยว) ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณคลองชวดทอง และคลองทิวา รวมถึงดำเนินการขุดลอกคลอง และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางช่องทางน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน อีกทั้ง ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบน้ำฝายท่าลาดเพื่อการกระจายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ครอบคลุมพื้นที่อําเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว และอำเภอบ้านโพธิ์ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรดิน (ดินเปรี้ยว) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการสำรวจและวิเคราะห์ชุดดินในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาทิ ปูนขาว ปูนมาร์ล เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติและโครงสร้างดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก พร้อมทั้ง ส่งเสริมการใข้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการเพิ่มธาตุอาหารในดินให้มากขึ้น นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร จำนวน 70 ราย รวมถึงปัจจัยการเกษตร อาทิ เมล็ดพันธุ์

ปอเทือง กระเป๋าวิเคราะห์ดิน (E-Service) อีกด้วย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างมาก และกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัดฉะนั้นปัญหาที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญและไม่นิ่งนอนใจคือการหาแหล่งน้ำต้นทุนใหม่และการเติมแหล่งน้ำต้นทุนเดิมให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกร สำหรับปัญหาด้านต้นทุนการผลิตราคาสูง หรือปัญหาด้านอื่น ๆ ที่ได้มารับฟังจากพี่น้องเกษตรกรในวันนี้ ในนามตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต่อไป
จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางต่อไปยังวัดจระเข้ตาย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ประตูระบายน้ำบ้านบางคา) ซึ่งเป็นงานก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 6.00 x 6.00 เมตร จํานวน 5 ช่อง พร้อมกล่าวย้ำว่า ประตูระบายน้ำบ้านบางคาเป็นประตูระบายน้ำที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอราชสาส์น และพื้นที่ใกล้เคียงจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา