HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

“รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับประเทศรอบลงพื้นที่ ประจำปี 2567” โดยในปีนี้จังหวัดฉะเชิงเทรารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยนายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานคณะกรรมการพัฒนางาน TO BE NUMBER ONE ฝ่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ รอบลงพื้นที่ ประจำปี 2567 ระดับเพชร นำทีมโดย นายประวิทย์ เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมของจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร

จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ก้าวสู่ปีที่ 22 TO BE NUMBER ONE ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์ประธานโครงการฯ จังหวัดฉะเชิงเทราได้น้อมรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด มีศักยภาพพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประชาชนและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยได้รับพระราชทานรางวัลประเภทต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร โดยมีแนวคิดร่วมกันทั้งจังหวัด คือ แปดริ้วเมืองคนมีธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้สโลแกน “ลูกหลวงพ่อโสธร ไปด้วยกัน ไปได้ไกล” เพื่อสร้างพลังความเข้มแข็งของการดำเนินงาน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกระดับ ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น วัด สถานศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีนโยบายที่ชัดเจน จังหวัดฉะเชิงเทรา กำหนดให้วันพุธเป็นวัน TO BE NUMBER ONE มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างกระแส สร้างภูมิคุ้มกัน พัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง สนับสนุนเยาวชนและชุมชนให้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงสร้างความเข้าใจ ยอมรับ และให้โอกาสผู้ใช้ยาเสพติดกลับมาเป็นคนดีของสังคมต่อไป จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอมุ่งมั่นตามปณิธานขององค์ประธานโครงการฯ ที่จะดูแลเยาวชนและประชาชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

 

 

จากนั้น ในเวลา 10.30 น. คณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE BRR โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2

และ ในเวลา 13.30 น. ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 21 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุสตา บ้านคลองหกวา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 โดย นายธีรพล สุ่มมาตย์ นายอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ผู้นำชุมชน คณะกรรมการและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบุสตา บ้านคลองหกวา ร่วมให้การต้อนรับ

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา