HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ไม่นิ่งนอนใจ จังหวัดสระแก้วดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไพรวิทยาคม

นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสระแก้ว ได้ให้สำนักงาน คปภ.จังหวัดสระแก้วตรวจสอบข้อมูลด้านประกันภัยให้กับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนของนักเรียน ซึ่งสำนักงาน คปภ. จังหวัดสระแก้ว ได้ตรวจสอบข้อมูล พบว่า รถหมายเลขทะเบียน งต 5194 ชลบุรี และหมายเลขทะเบียน บช 1921 สระแก้ว ไม่ได้จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) หรือการประกันภัยภาคสมัครใจ อย่างไรก็ดี สำนักงานคปภ.จังหวัดสระแก้ว พบว่า โรงเรียนวังไพรวิทยาคม มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุของนักเรียน (PA) ไว้กับ บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยมีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท/คน จึงได้ดำเนินการประสานงานบริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมามอบเงิน ” ให้แก่นางสมพร ศรีจันทึก อายุ 41 ปี ผู้ปกครองนายณตะวัย ศรีชัย อายุ 15 ปี ที่เสียชีวิต และ นางสมนึก บุญพรหม อายุ 51 ปี ผู้ปกครองดช.ออมสิน ภู่มาลา อายุ 13 ปี ผู้เสียชีวิต ณ ห้องประชุมบูรพาชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว อีกทั้งนายบำรุง ล้อเจริญวัฒนชัย ประธานมูลนิธิสว่างธรรมสถานอรัญประเทศ ได้มอบเงินให้แก่ทางนางวรรณวนา พิพัฒน์สงคราม ผอ.โรงเรียนบ้านวังไพรเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไพรวิทยาคมที่กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
นอกเหนือจากนี้สิทธิที่ได้รับความเสียหาย ยังมีการเยียวยาจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วจะได้ดำเนินการต่อไป

ด้านนายบำรุง ล้อเจริญวัฒนชัย ประธานมูลนิธิสว่างธรรมสถานอรัญประเทศ กล่าวว่า เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถชนท้ายรถรับส่งนักเรียนได้ประสานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเนื่องจากรถไม่ได้จัดทำประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) หรือการประกันภัยภาคสมัครใจจึงได้ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวของช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าว
สำหรับนางวรรณวนา พิพัฒน์สงคราม ผอ.โรงเรียนบ้านวังไพรวิทยาคม กล่าวว่า ทางโรงเรียนบ้านวังไพรวิทยาคมขอขอบคุณทางจังหวัดสระแก้ว ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การช่วยเหลือในด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “”ซึ่ง สำนักงาน คปภ. จังหวัดสระแก้ว พบว่า โรงเรียนวังไพรวิทยาคม มีการทำประกันภัยอุบัติเหตุของนักเรียน (PA) ไว้กับ บริษัท สยามสไมล์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมีความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ จึงขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้

 

 

นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว