HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นางพัทธานันท์ ยังตรง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สำหรับบุคลาการสาธารณสุข ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. นั้น คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก และได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่สำคัญ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และด้านสาธารณสุขอื่น ๆ

โดยในการอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผู้เข้าร่วมการอบรม มีทักษะเบื้องต้นในการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” เพื่อทราบถึงกระบวนการทำงานของระบบ บทบาท และสิทธิการใช้งาน รวมทั้งร่วมกันขับเคลื่อน และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ ไปยังหน่วยงานสังกัดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจ และสามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานในเบื้องต้นได้ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนการใช้งานระบบ“Application พ้นภัย” อสม.ถือเป็นบุคลากรด่านหน้า ในการดูแลทั้งสุขภาพกายและใจของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานในพื้นที่ ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ รพ.สต. สามารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
สาธารณภัยในพื้นที่ ให้ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาษา/ปรีญาภรณ์/ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา