HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยาจัดกิจกรรมรับวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 67

วันที่ 30 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมให้ความรู้และติดตามประเมินผลอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร และผู้เข้าร่วม

ร.ต.อ.หญิง กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เมืองพัทยา โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตร อาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกอย่างต่อเนื่องทุกปี ในระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-31 พ.ค.67 เพื่อป้องกัน การสูญเสียจากการสูบบุรี่ทั้งบุหรี่มวน และบุหรี่ไฟฟ้า พัฒนาดูแลระบบสุขภาพของประชาชน ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จและขยายต่อยอด ช่วยให้คนที่สูบบุรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้

และเนื่องในโอกาส วันที่ 3 มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จึงประสานความร่วมมือจากอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ ในการให้บริการเลิกบุหรี่แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในวันนี้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครเชี่ยวชาญด้วย

ด้านนายวุฒิศักดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่เข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือเลิกบุหรี่ เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ภายในชุมชนได้อย่างถูกต้อง พร้อมขอบคุณบุคลากรด้านสาธารณสุข และอาสาสมัครเชี่ยวชาญยาเสพติดและบุหรี่ ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการเลิกบุหรี่ สร้างแรงจูงใจ ให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงาน ได้ตระหนักและปรับเปลี่ยนทัศนคติ เห็นถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ หันมาลดละเลิกบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป